Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.                             

الزامات سرمایه گذاری

 

اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود                               
شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس حداقل ٧٠%   از دارايي هاي صندوق
١ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر
١-١ پذیرفته شده در بورس تهران حداكثر ١٠%   از دارايي هاي صندوق
١-٢ پذیرفته شده در فرابورس ايران حداكثر ٥%   از دارايي هاي صندوق
٢ سهام و حق تقدم طبقه بندي شده در يك صنعت حداكثر ٣٠%   از کل دارایی های صندوق
٣ سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول فرابورس حداكثر ٢٠%   از کل دارایی های صندوق
٤ سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ٥%   از كل سهام و حق تقدم منتشره ناشر

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان